ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์กลเกษตร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน สองล้านบาท ได้ดำเนินกิจการค้าขายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำมัน เครื่องอัดลม รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ และ ฯลฯ ให้กับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันต่าง ๆ และเอกชนทั่วไป

ทั้งนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ ด้านงานระบบ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานชลประทาน งานอออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร โดยวิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร และวิศวกรหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านโดยตรง

colla_for_about_page

Machine for Your Life